Taktik
Taktik
 Derya MK-12 ST-165 STRIKE

Derya MK-12 ST-165 STRIKE

 Derya MK-12 ST-164 STRIKE

Derya MK-12 ST-164 STRIKE

 Derya MK-12 AS-110M ULTIMATE

Derya MK-12 AS-110M ULTIMATE

Derya CRT-401
YENİ

Derya CRT-401

Derya LION XT-401
YENİ

Derya LION XT-401

Derya LION XT-410
YENİ

Derya LION XT-410

Derya LION XT-411
YENİ

Derya LION XT-411

Derya LION XT-419
YENİ

Derya LION XT-419

Derya LION XT-404
YENİ

Derya LION XT-404

Derya LION XT-405
YENİ

Derya LION XT-405

Derya LION XT-410C
YENİ

Derya LION XT-410C

Derya LION XT-411C
YENİ

Derya LION XT-411C

 Derya MK-12 AS-101Z ULTRA
YENİ

Derya MK-12 AS-101Z ULTRA

 Derya MK-12 AS-101H ULTRA
YENİ

Derya MK-12 AS-101H ULTRA

Derya MK-20 ES-201S
YENİ

Derya MK-20 ES-201S

Derya MK-20 ES-202S
YENİ

Derya MK-20 ES-202S

Derya MK-20 ES-211SF
YENİ

Derya MK-20 ES-211SF

Derya MK-20 ES-203S
YENİ

Derya MK-20 ES-203S

Derya MK-20 ES-205S
YENİ

Derya MK-20 ES-205S

Derya MK-20 ES-206S
YENİ

Derya MK-20 ES-206S

Derya MK-20 ES-207S
YENİ

Derya MK-20 ES-207S

Derya MK-20 ES-110SF
YENİ

Derya MK-20 ES-110SF

Derya MK-20 ES-216S
YENİ

Derya MK-20 ES-216S

Derya MK-20 ES-202SE
YENİ

Derya MK-20 ES-202SE

Derya MK-20 ES-204SE
YENİ

Derya MK-20 ES-204SE

Derya MK-12 AS-109H ULTRA
YENİ

Derya MK-12 AS-109H ULTRA

Derya MK-12 AS-110H ULTRA
YENİ

Derya MK-12 AS-110H ULTRA

 Derya MK-12 AS-700
YENİ

Derya MK-12 AS-700

Derya Bullpup N-100

Derya Bullpup N-100

 Derya MK-12 AS-101LH
YENİ

Derya MK-12 AS-101LH

 Derya MK-12 AS-600

Derya MK-12 AS-600

Derya MK-12 AS-101S

Derya MK-12 AS-101S

Derya MK-12 AS-102S

Derya MK-12 AS-102S

 Derya MK-12 AS-102SF

Derya MK-12 AS-102SF

 Derya MK-12 AS-103S

Derya MK-12 AS-103S

 Derya MK-12 AS-103SF

Derya MK-12 AS-103SF

 Derya MK-12 AS-103GP

Derya MK-12 AS-103GP

 Derya MK-12 AS-104S

Derya MK-12 AS-104S

 Derya MK-12 AS-104PS

Derya MK-12 AS-104PS

 Derya MK-12 AS-104SF

Derya MK-12 AS-104SF

 Derya MK-12 AS-102SE

Derya MK-12 AS-102SE

 Derya MK-12 AS-104SE

Derya MK-12 AS-104SE

 Derya MK-12 AS-109SE

Derya MK-12 AS-109SE

 Derya MK-12 AS-155K

Derya MK-12 AS-155K

Derya CARINA VX CVX-101
YENİ

Derya CARINA VX CVX-101

 Derya MK-12 AS-154K

Derya MK-12 AS-154K

 Derya MK-12 AS-150K

Derya MK-12 AS-150K

Derya LION X-400

Derya LION X-400

Derya CARINA CRX-400

Derya CARINA CRX-400

Derya CARINA CR-101S

Derya CARINA CR-101S

Derya CARINA CR-401S

Derya CARINA CR-401S

Derya CARINA CR-701

Derya CARINA CR-701